E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៨ សណន/កគដ ស្តីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មដីធ្លី អត្តសញ្ញាណកម្មប្រជាពលរដ្ឋ និង​ការ​ចេញ​បណ្ណ​បឋម អនុវត្តតាមបទបញ្ជាលេខ ០១ បប អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
2 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៧ សណន/កគដ ស្តីពីការអនុវត្តបទបញ្ជា ០១ បប ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក ផ្លូវលំ បឹង ទន្លេ ឆ្នេរ ទីតាំងសាធារណៈ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
3 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៥ សណន.ដនស/កគដ ស្តីពីការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ ០១ បប ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងតំបន់ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឡង់ មូលដ្ឋានការពារប្រទេសតំបន់បេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
4 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៨៤ សជណ ករណីសុំគោលការណ៍សម្រាប់ការកំណត់ទំហំដីដែលបានដាំដុះជាក់ស្តែង និងត្រូវធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
5 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៦៦ សជណ ករណីសំណើសុំគោលការណ៍សម្រាប់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីក្នុងតំបន់គោលដៅដែលត្រូវអនុវត្តនូវបទបញ្ជា ០១ បប អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
6 បទបញ្ជាលេខ ០១ បប​ ស្តីពីវិធានការពង្រឹង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
7 លិខិតលេខ ១២៣៣/ដនស/សដភ ករណីចុះបញ្ជីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ សម្រាប់គោលដៅនៃការចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះដីព្រៃអារក្ស ដីកប់ខ្មោច និងដីបម្រុងចម្ការវិលជុំ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
8 ប្រកាសលេខ ១០៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារបម្រើឲ្យការចុះបញ្ចីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
9 សារាចរអន្ដរក្រសួង ស្តីពីវិធានការបណ្ដោះអាសន្ន នូវដីសហគមន៍ចនជាតិដើមភាគតិច ស្នើសុំចុះបញ្ជី ក្នុងពេលរង់ចាំការចុះបញ្ជីដីនោះជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់សហគមន៍ ត្រូវបានបញ្ចប់តាមនីតិវិធី(ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួង ដនស) អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
10 ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ៥៩ អន្តរក្រសួងស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងនីតិវិធីក្រមរដ្ឋប្បវេណី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
11 គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយ ចុចមើល
12 ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ២០០១-Amended by LACC 2011 ច្បាប់ ចុចមើល
13 ច្បាប់អនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី ច្បាប់ ចុចមើល
14 សេចក្តី​ណែនាំ​បន្ថែម​លេខ ១៧ ដនស គសជ ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​លេខ ១១២ ដនស/ប្រក ស្តី​ពី​គោល​ការណ៍​ណែ​នាំ​ និង​នីតិ​វិធី​របស់​គណៈ​កម្មការ​សុរិ​យោដី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
15 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩ សសរ អកគដ ស្តីពីការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​គំរូ​ឧបសម្ពន្ធ័​ដើម្បី​អនុវត្ត​សា​រា​ចរ​ស្តី​ពី​ការ​ដោះ​ស្រាយ​សំណង់​​បណ្តោះ​អាសន្ន​លើ​ដី​របស់រដ្ឋដែល​ត្រូវបានទន្រ្ទានកាន់​កាប់ដោយ​ខុសច្បាប់​តាមរាជធានី ទីក្រុង និងទីប្រជុំជន អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
16 អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ ស្តីពីការណត់ចំនួនសមាមាត្រនិងរបៀបគិតចំណែកឯកជនដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងអគារស កម្មសិទ្ធិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
17 សារាចរណែនាំលេខ ០៣ សរ ស្ដីពីការដោះស្រាយសំណង់បណ្ដោះអាស្នលើដីរបស់រដ្ឋដែលបានទន្រ្ទានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់តាមរាជធានី ទីក្រុង និងទីប្រជុំជន អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
18 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ទិលើចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេស ច្បាប់ ចុចមើល
19 សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០១ ដនស/សរណន ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​លើ​សំណុំ​រឿង​វិវាទ​ដី​ធ្លី​របស់​គណៈ​កម្មការ​សុរិ​យោ​ដី​ថ្នាក់​រាជ​ធានី ខេត្ត​ ក្នុង​យន្ត​ការ​គណៈកម្មការ​សុរិ​យោ​ដី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
20 ប្រកាស​លេខ ០៣២ ប្រក/ដនស/គសជ ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិ​ភូ​កម្ម​មុខ​ងារ​ជូន​អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិ​បាល​រាជ​ធានី​ ខេត្ត និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មារ​សុរិ​យោ​ដី​រាជ​ធានី​ ខេត្ត ដើម្បី​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​លើ​សំណុំ​រឿង​វិវាទ​ដីធ្លី​ក្នុង​យន្តការ​របស់​គណៈ​កម្មារ​សុរិយោដី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
21 ប្រកាសលេខ ២៦២ ស្តីពីការបង្កើតនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារបម្រើ ឲ្យការចុះបញ្ជីចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
22 សេចក្តី​កំណត់​លេខ ១៧ ដនស/គសជ ស្តីពីររៀប​របប​កិច្ច​ប្រជុំ​និង​ការ​ពិនិត្យ​សម្រេច​លើ​សំណុំ​រឿង​វិវាទ​ដី​ធ្លី​របស់​គណៈកម្មការ​សុរិ​យោដី​ថ្នាក់ជាតិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
23 សារាចរណែនាំលេខ ១៤ អនុវត្ដនីតិវិធីចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
24 អនុក្រឹត្យលេខ១៤៥៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
25 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្របគ្រង់ និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
26 សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីគោលនយោបាយដីធ្លី គោលនយោបាយ ចុចមើល
27 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
28 គោលនយោបាយស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសហគមជនជាតិដើមភាគតិច គោលនយោបាយ ចុចមើល
29 សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ៣៦ សសរ ស្តី​ពី​ការ​តែង​តាំង​សមាស​ភាព​លេខា​ធិ​ការ​ដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិ​យោ​ដី​ថ្នាក់​ជាតិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
30 សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សរណន ស្តីពីការអនុវត្តផែនការបែងចែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល