E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 សេចក្តី​កំណត់​លេខ ១៧ ដនស/គសជ ស្តីពីររៀប​របប​កិច្ច​ប្រជុំ​និង​ការ​ពិនិត្យ​សម្រេច​លើ​សំណុំ​រឿង​វិវាទ​ដី​ធ្លី​របស់​គណៈកម្មការ​សុរិ​យោដី​ថ្នាក់ជាតិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
2 សារាចរណែនាំលេខ ១៤ អនុវត្ដនីតិវិធីចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
3 អនុក្រឹត្យលេខ១៤៥៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
4 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្របគ្រង់ និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
5 សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីគោលនយោបាយដីធ្លី គោលនយោបាយ ចុចមើល
6 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
7 គោលនយោបាយស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសហគមជនជាតិដើមភាគតិច គោលនយោបាយ ចុចមើល
8 សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ៣៦ សសរ ស្តី​ពី​ការ​តែង​តាំង​សមាស​ភាព​លេខា​ធិ​ការ​ដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិ​យោ​ដី​ថ្នាក់​ជាតិ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
9 សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សរណន ស្តីពីការអនុវត្តផែនការបែងចែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច អំពីការបែងចែកដីធ្លី ចុចមើល
10 ​សេចក្ដីណែនាំលេខ ២៧៣ អ/សដភ ស្តីពីវិធីកែតម្រូវឯកសារផ្លូវការ និង​Digital (សម្រាប់នីតិវិធីចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ) អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
11 លិខិតលេខ ២៧០ អ/សដភ ករណីសុំកែតម្រូវក្បាល់ដីលើវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ​ (ភ្នំពេញ) អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
12 លិខិត​លេខ ៦៣៤ ដនស/គសជ ស្តី​ពី​ការ​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ជូន​ឯកឧត្តម​ប្រធាន​គណៈកម្ម​ការ​សុរិ​យោដី​ រាជ​ធានីខេត្ត​ ក្នុង​ការ​សើុប​អង្កេត​ និង​សម្រុះ​សម្រួល​ករណីវិវាទ​ដែល​គណៈកម្ម​ការ​រដ្ឋ​បាល​ធ្វើ​ការ​សម្រុះ​សម្រួល​ពុំ​បាន​ជោគ​ជ័យ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
13 សារាចរ ០២ សរ ស្តីពីការកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
14 លិខិតសំណើសុំចុះបញ្ជីអ្នកទទួលសិទ្ធិក្នុងឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីបំពេញបន្ថែម និងសុំកាត់បន្ថយរយៈពេល អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
15 លិខិតលេខ ០៤ អ/ស ដភ ស្តីពីករណីលក់ផ្ទះ (ដីឬអចលនវត្ថុ) ក្នុងតំបន់ដែលបានធ្វើការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរួច តែម្ចាស់ផ្ទះអាក់ខានពុំបានចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មាន អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
16 សេចក្តីសម្រេច ៥២​សសរ ស្តីពីការបញ្ចូលឯកសារឯកសារលក្ខណវិនិឆ្ជ័យក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីរដ្ឋជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រកាស៤២ ដនស.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មការធ្វើផែនទី និងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីរដ្ឋ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
17 សេចក្ដីណែនាំលេខ ២៧៤ /ស/សដភ ស្ដីពីគោលការណ៍ នីតិវិធី និងរូបមន្ដលេខាចារិកទ្រព្យសហភោគី ឬកម្មសិទ្ធិអវិភាគ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
18 អនុក្រឹត្យ ១២៩ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
19 សេចក្ដីសំរេចលេខ ៤៣ សសរ ការកំណត់ក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ដ្រីអនុវត្ដគម្រោងរៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
20 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៤២ សសរ ស្តីពីការបង្កើតប្រព័ន្ធទទួល និងដោះស្រាយបណ្ដឹងសម្រាប់គម្រោងរៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
21 លិខិតលេខ ១៨៧ អ/សដ.ភ ស្តីពីការអនុវត្ដសាក្រម ឬសាដីកាស្ថាពរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរអចលនវត្ថុ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
22 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៨០៦/៣៣៩ នស/រកត ស្តីពីគោលការណ៍ និងបទប្បញ្ញត្ដិអន្ដរកាលនៃការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
23 លិខិតលេខ ១៥៧ អ/សដភ ស្តីពីការបញ្ជូនសំណុំឯកសារ Pre LMAP ដែលមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ និងពុំទាន់ចេញប័ណ្ណទៅមន្ទីរ ដនសស ដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទនិងធ្វើការចេញប័ណ្ណជូនម្ចាស់កម្មសិទ្ធ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
24 សេចក្ដីណែនាំលេខ ១១ សណន ស្ដីពីការកសាងឯកសារចុះបញ្ជីដីធ្លី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
25 សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ​០៩ សជណ/សដ អំពីការផ្អាក់ការចេញវិញ្ញាប័នបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធកាន់កាប់អចលនវត្ថុដីព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
26 សេចក្ដីនណែនាំលេខ ៩៥ អ/សដភ ស្តីអំពិវិធានការធានាសុវត្ថិភាពនៃឯកសារសុរិយោដី និងទិន្នន័យគោលនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជា Digital អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
27 សារាចរណែនាំលេខ ០៦ សណន ស្ដីពីគៅលការណ៍ និងនីតិវិធីចុះបញ្ចីដីបំពេញបន្ថែម អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
28 លិខិតលេខ ៦៨ អ/សដភ ស្ដីពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការផ្ទេរដី-ផ្ទះក្នុងតំបន់ដែលបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យរួចហើយ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
29 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែមាត្រា ៥ និងមាត្រា ២៨ នៃអនុក្រឹត្យ៤៧ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិ​យោដី អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
30 សេចក្តី​ណែ​នាំ​រួម​លេខ ០៥ សណន ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ៣៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ មេសា ២០០៦ អំពីការងាររដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល