ឯកសារវីដេអូ

ប្រសាសន៍ប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសទទួលតំណែងជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយ និងសំណង់ នាថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
ល.រ
ប្រសាសន៍ប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសទទួលតំណែងជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយ និងសំណង់ នាថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦