អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
2 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំតុលា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
3 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
4 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
5 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
6 បាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
7 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
8 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ ចុចមើល
9 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ ចុចមើល
10 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃអនុវត្តការងារប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ ចុចមើល
11 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ ចុចមើល
12 គំរូប្លង់ស្ថាបត្យកម្មអគារមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
13 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
14 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
15 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
16 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារងារបន្ត របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
17 ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានអនុម័តរួច របាយការណ៍ ចុចមើល
18 ផែនការរៀបចំដែនដី ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដែលបានអនុម័តរួច របាយការណ៍ ចុចមើល
19 ផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ដែលបានអនុម័តរួច របាយការណ៍ ចុចមើល
20 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារងារបន្ត របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
21 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារងារបន្ត របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
22 របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររយៈពេល ២០ឆ្នាំ របាយការណ៍ ចុចមើល
23 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
24 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារងារបន្ត របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
25 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
26 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
27 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
28 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
29 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
30 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
sms onay film indir film indirme full program indir