អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការលើកកម្ពស់សោភណភាពនិងបរិស្ថាន ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការភាព និងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងការៀបចំប្រអប់សំបុត្រនៅតាមគម្រោងដីឡូត៍ គម្រោងសាងសង់ និងសំណង់ 5.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
2 LASED III : Request for Expression of Interest_ Senior National Financial Management (FM) Consultant 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
3 LASED III : Request for Expression of Interest_ Senior National Indigenous People (IP) Consultant 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
4 LASED III : Request for Expression of Interest_ Senior National Infrastructure Engineering Consultant 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
5 LASED III : Request for Expression of Interest_ National Commune Land Use Planning (CLUP) Consultant 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
6 LASED III : Request for Expression of Interest_ National Senior Environmental Risk Management (ERM) Consultant 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
7 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
8 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
9 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
10 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
11 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
12 Reguest for Expression Of Interest - A National Procurement and Contract Management Consultant 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
13 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
14 សេចក្ដីសម្រចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រចាំការ និងដោះស្រាយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
15 បញ្ជីរាយនាមសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ សាងសង់ នៅនាយកដ្ឋានសិក្សាគម្រោងប្លង់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់ដែលមានសុពលភាពគិតត្រឹម ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ ទំនាក់ទំនង ចុចមើល
16 បញ្ជីរាយនាមសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ សាងសង់ នៅនាយកដ្ឋានសិក្សាគម្រោងប្លង់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់ដែលមានសុពលភាពគិតត្រឹម ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១-- អាជ្ញាបណ្ណចុះបញ្ជីឆ្នាំ ២០១៨ ចុចមើល
17 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
18 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
19 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីផ្ដល់នីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ ប្រកាស ចុចមើល
20 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
21 TERMS OF REFERENCE FOR A CONSULTING FIRM (LASED III) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
22 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
23 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របាយការណ៍ ចុចមើល
24 ប្រកាសស្ដីពីបែបបទនិងបរិបថនៃការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ដល់សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ការបញ្ចប់សុពលភាព និងការបង្កសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
25 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
26 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ ការព្យួរ និងកាដកហូតវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
27 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
28 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងនិតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
29 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
30 STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
sms onay film indir film indirme full program indir