អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
2 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំតុលា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
3 សេចកីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
4 Minutes of Virtual Public Consultations, April 10 to May, 2020 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
5 សារាចរណែនាំស្ដីពីការចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្ម សិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់របស់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន និងរូបវន្តបុគ្គលបរទេស 5.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
6 សារាចរណ៍ណែនៃស្ដីពីការគ្រប់គ្រងក្រុមជាងសំណង់ លេខ ០០១ ដនស/អសណ ចុះថ្ងៃទី១០ កក្កដា ២០០០ 5.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
7 STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
8 ENVIRONMENT AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
9 ENVIRONMENT AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
10 RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
11 LABOR AND WORKING CONDITION PROCEDURE (LWCP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
12 INDIGENOUS PEOPLE PLANNING FRAMEWORK (IPPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
13 Cultural Heritage Protection Framework (CHPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
14 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
15 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
16 ប្រកាសស្ដីពីការតែងតាំងមន្រ្តីអធិការកិច្ចសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
17 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំសីហា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
18 សៀវភៅណែនាំអំពីបច្ចេកទេសសាងសង់លំនៅឋានបន្ស៊ាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ របាយការណ៍ ចុចមើល
19 សៀវភៅស្ដីពីដំណើរការអនុវត្តគម្រោង របាយការណ៍ ចុចមើល
20 RESILIENT HOUSING FOR ALL របាយការណ៍ ចុចមើល
21 សៀវភៅស្ដីពីការកសាងលំនៅឋានបន្សាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា របាយការណ៍ ចុចមើល
22 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
23 តារាងត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរសិទ្ធិលើចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិ ឯកសាតម្រូវ ចុចមើល
24 តារាងត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំប្ដូរប្រភេទដី ឯកសាតម្រូវ ចុចមើល
25 តារាងត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំបង្រួមក្បាលដី ឯកសាតម្រូវ ចុចមើល
26 តារាងត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំបំបែកក្បាលដីដោយមិនផ្ទេរ ឬដោយផ្ទេរ ឯកសាតម្រូវ ចុចមើល
27 តារាងត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរអចលនវត្ថុទាំងមូល ឯកសាតម្រូវ ចុចមើល
28 តារាងត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំចេញបណ្ណទុតិយតា ឬអតិយតា ឯកសាតម្រូវ ចុចមើល
29 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
30 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
sms onay film indir film indirme full program indir