អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំឧសភា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
2 គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី ៣ (LASED III) - ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
3 គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី ៣ (LASED III) - ក្របខណ្ឌរៀបចំផែនការជនជាតិដើមភាគតិច (IPPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
4 គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី ៣ (LASED III) - នីតិវិធីគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌពលកម្ម និងការងារ (LWCP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
5 គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី ៣ (LASED III) - ក្របខណ្ឌការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ (CHPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
6 គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំហានទី ៣ (LASED III) : ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ESMF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
7 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំមេសា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
8 RESETTTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
9 STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
10 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
11 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
12 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំមីនា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
13 របាយការណ៍វេទិកានគរូបនីយកម្មកម្ពុជា របាយការណ៍ ចុចមើល
14 Report CAMBODIA URBAN FORUM របាយការណ៍ ចុចមើល
15 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
16 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំមករា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
17 បញ្ជីរាយនាមសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន ដែលបានចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ សាងសង់ នៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អាជ្ញាបណ្ណចុះបញ្ជីឆ្នាំ ២០១៨ ចុចមើល
18 សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីពង្រឹងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
19 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
20 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការចាត់តាំងមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យសំណង់ សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
21 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការចាត់តាំងមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
22 Law on Construction ច្បាប់ ចុចមើល
23 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីកាបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើកោសល្យវិច័យអគាររបស់ឈ្មោះ ឯក សារុន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឈីវ សុធី ដែលបានបាក់រលំនៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
24 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
25 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីការពីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីការផ្ដល់សេវាសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បញ្ជីសេវាសាធារណៈ និងតម្លៃសេវា ចុចមើល
26 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីការពីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីការផ្ដល់សេវាសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ប្រកាស ចុចមើល
27 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការផ្ដល់ព័ត៌មានសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បញ្ជីសេវាសាធារណៈ និងតម្លៃសេវា ចុចមើល
28 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការផ្ដល់ព័ត៌មានសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ប្រកាស ចុចមើល
29 ប្រកាសស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ ដែលបានសាងសង់រួចមុនច្បាប់សំណង់ចូលជាធរមាន ប្រកាស ចុចមើល
30 ប្រកាសស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ ការព្យួរ និងការដកហូតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង ប្រកាស ចុចមើល
sms onay film indir film indirme full program indir