អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
2 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ ការព្យួរ និងកាដកហូតវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
3 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
4 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងនិតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
5 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងបួកគោ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
6 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
7 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តបាត់ដំបង អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
8 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា ១២ អនុក្រឹត្យលេខ៤៦៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍គណៈវិស្វករកម្ពុជា លេ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
9 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា៩ និងមាត្រា១៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
10 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា៦ មាត្រា៧ និងមាត្រា១១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៤៦ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
11 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសម្បទានដីសង្គមកិច្ចចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាន លេខ ១២០ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
12 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែងនិងការផលិតផែនទី និងលើកអាជីវកម្មវាស់វែង និងផលិតផែនទី អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
13 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រ៣០ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៨ មាត្រា៥០ មាតា្រ៧៤ និងមាត្រា ៨២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
14 អនុក្រឹត្យស្ដីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
15 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា១៦ និងមាត្រា១៧នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
16 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
17 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
18 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍គណៈវិស្វករកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
19 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
20 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា លេ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
21 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
22 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្ម ថ្នាក់រាជរាជធានី ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
23 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបុរី អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
24 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់សមាមាត្រ និងរបៀបគិតគូរចំណែកឯកជន ដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងអគារសហកម្មសិទ្ធិ លេខ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
25 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការតាំងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
26 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មកម្មសិទ្ធិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
27 អនុក្រឹត្យស្ដីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
28 អនុក្រឹត្យស្ដីពីនីតិវីធីនៃការធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឃុំ-សង្កាត់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
29 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការដាក់បញ្ចាំ ការផ្ទេរនូវសិទ្ធិលើការជួលរយៈពេលវែង និងសិទ្ធិលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
30 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែមាត្រា៥ និង មាត្រា២៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
prev12next
sms onay film indir film indirme full program indir