អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 អនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
2 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
3 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
4 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការតែងតាំងសមាភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
5 អនុក្រឹត្យស្ដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
6 អនុក្រឹត្យស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
7 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
8 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
9 អនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រើប្រាស់ដី និង សំណង់ នៅតំបន់សៀមរាប អង្គរ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
10 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
11 អនុក្រឹត្យស្ដីពីកិច្ចសន្យាសាងសង់ អាជីវកម្ម ផ្ទេរ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
12 អនុក្រឹត្យស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសាង់ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
13 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍សំណង់ និងសាធារណការ អនុក្រឹត្យ ចុចមើល
prev12next
sms onay film indir film indirme full program indir