អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 ប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលចំណុចទី៧ និងទី៨ ក្នុងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ ០១៣ ដនសស/ប្រ.ក/នី.ក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្ដីពីបែបបទនិងបរិបថនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
2 ជម្រាបជូនឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃគណៈស្ថាបត្យករ អំពីការហាមឃាត់ស្ថាបត្យករមិនឱ្យទទួលអនុវត្តការងារសាងសង់ ឬរុះរើ ដែលមិនទាន់មានលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
3 ជម្រាបជូនឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា អំពីការហាមឃាត់វិស្វករមិនឱ្យទទួលអនុវត្តការងារសាងសង់ ឬរុះរើ ដែលមិនទាន់មានលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
4 ជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការសាងសង់ ឬរុះរើសំណង់ដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
5 ជម្រាបជូនលោក លោកស្រី ប្រធានក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមជាងសំណង់ ស្ដីពីការហាមឃាត់ ឬរុះរើសំណង់ដែលមិនទាន់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
6 ប្រកាសស្ដីពីបែបបទនិងបរិបថនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
7 សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីពង្រឹងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
8 សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការចាត់តាំងមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
9 ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ស្នើឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់ និងម្ចាស់សំណង់ដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
10 ច្បាប់ភូមិបាល លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
11 1.Land Management Law លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
12 ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ២០០១ (As amended by LACC - 2011) លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
13 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេស លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
14 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
15 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៦/១៨៤ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៣ មាត្រា ៤ និងមាត្រា ២២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
16 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦១៧/៥២២ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៧ មាត្រា ៩ និងមាត្រា ៣២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
17 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១១/១១២៤ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
18 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៧ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញតសាងសង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
19 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីកិច្ចសន្យាសាងសង់-អាជីវកម្ម-ផ្ទេរ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
20 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងសំណង់នៅតំបន់សៀមរាប-អង្គរ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
21 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
22 អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពីការកំណត់ចំនួនសមាមាត្រនិងរបៀបគិតគូចំណែកឯកជនដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងអគារសកម្មសិទ្ធិ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
23 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបុរី លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
24 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ គណៈវិស្វករកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
25 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ១៦ និងមាត្រា១៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ០៨/២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និង ប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
26 អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
27 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៣០ មាត្រា ៣៤ មាត្រា៣៨ មាត្រា៥០ មាត្រា៧៤ និងមាត្រា៨២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
28 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១២ អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
29 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់សំណង់ និងគោលដៅដែលតម្រូវឱ្យមានប្លង់ប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
30 សារាចរណែនាំលេខ ០១ សរណន ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
prev12next
sms onay film indir film indirme full program indir