អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 សារាចរណែនាំលេខ ០៧ សរណន ចុះថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចែកចាយផលិតផលតេសសិលា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
2 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៦៥ សហវ .ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្តីពីការផ្តល់សេវា សាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
3 ប្រកាសលេខ ៧៥ ប្រក/ដ.ន.ស ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនសិក្សាគំរោងប្លង់ និងសាងសង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
4 ប្រកាសលេខ ១៦៦ ប្រក.ដ.ន.ស/ អសណ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ៧ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសលេខ ៧៥ ប្រក/ដនស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនសិក្សាគំរោងប្លង់ និងសាងសង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
5 ប្រកាសរួមលេខ ១២២៩ ប្រក.មផ.ដនស ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការសាងសង់គ្មានលិខិតអនុញ្ញាត ឬការសាងសង់ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
6 ប្រកាសលេខ ១២២២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
7 ប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
8 ប្រកាសលលេខ ១៩២ ប្រក.ដនស/អសណ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង រូបវន្តសិក្សាគម្រោងប្លង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
9 ប្រកាសលេខ ៩៣ ប្រក.ដនស/អសហ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ២ និងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
10 ប្រកាសលេខ ១០២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឯករាជ្យ សម្រាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
11 ប្រកាសលេខ ០៧៤ ប្រក/អសណ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតជួសជុលសំណង់អគារ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
12 ប្រកាសលេខ ២១៧ ប្រក.ដ.ន.ស ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីវិធានគណនាសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
13 សេចក្តីសម្រេច ០០៣ សសរ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌចុះបញ្ជី និងកំណត់ប្រាក់ភាគទាននៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
14 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៩ សសរ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ចញ្ចើមផ្លូវ ផ្លូវថ្មើរជើង និងគន្លងផ្លូវទោចក្រយាន សម្រាប់សាធារណជន និងជនពិការ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
15 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១១ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលផ្នែកសំណង់ស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
16 សារាចរណែនាំលេខ ០០១ ដ.ន.ស/អ.ស.ណ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងក្រុមជាងសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
17 សារាចរណែនាំលេខ ០០២ ដ.ន.ស/អ.ស.ណ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគំរោងប្លង់ និងសាងសង់របស់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន និងរូបវ័ន្តបុគ្គលបរទេស លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
18 សេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យសំណុំឯកសារសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់សំរាប់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត/ក្រុង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
19 លិខិតលេខ ១៤៤៥ ដនស ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការកំណត់ធ្លាគម្លាតនគរូបនីយកម្ម ចំពោះសំណង់មានកម្ពស់ខ្ពស់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
20 លិខិតលេខ ២២៣៥ ដនស/អដន ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីតម្រូវគិលានដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍នៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាស និងគ្រឹះស្ថាននានា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
21 លិខិតលេខ ៣០៧៦ ដនស/អរប ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការចូលរួមកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
22 លិខិតលេខ ៣៣២៣ ដនស/គដនជ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរ និងអក្សរបរទេសនៅលើផ្ទាំងគំនូរសំណង់ ឬផ្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
23 លិខិតលេខ ១៩៣០ ដនស/គ.ដ.ន.ជ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកំណត់កម្ពស់ជាន់នីមួយៗនៃអគាររោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
24 លិខិតលេខ ២០២១ ដនស/អសណ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការរដ្ឋានសំណង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
25 លិខិតលេខ ២២៥៥ ដនស/គ.ដ.ន.ជ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីពីការរៀបចំការដ្ឋានសាងសង់អគារគ្រប់ប្រភេទ នៅខេត្តព្រះសីហនុ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
26 លិខិតលេខ ២២៥៦ ដនស/គ.អ.ឆ.ក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំ និងវិធាន ការស្តីពីការរៀបចំអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ អាងបង្គន់ អនាម័យ និងប្រព័ន្ធលូសម្រាប់រាល់សំណង់អគារលំនៅឋាន ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងរោងចក្រដែលមានស្រាប់ និង/ឬគម្រោងសាងសង់ថ្មី នៅខេត្តព្រះសីហនុ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
27 លិខិតលេខ ២២៧១ ដនស/អរប ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំឱ្យមានកន្លែងសម្រាកពិសាអាហារថ្ងៃត្រងនៅក្នុងរោងចក្រ សហគ្រាស និងគ្រឹះស្ថាននានា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
28 លិខិតលេខ ២៤១៧ ដនស/អរប ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីការបញ្ឈប់ផ្តល់គោលការណ៍ឱ្យដំណើរសាងសង់មុនទទួលលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
29 សជណ លេខ ៩៤៨ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីករណីសំណើសុំគោលការណ៍សម្រេចលើវិធានការចាំបាច់សំដៅទប់ស្កាត់ការដ្ឋានសំណង់ខុសច្បាប់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជីវិតមនុស្ស ទ្រព្យសម្បតិ្ត សុវត្ថិភាព និងគុណភាពសំណង់ទូទាំងប្រទេស លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
prev12next
sms onay film indir film indirme full program indir