អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីការពីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីការផ្ដល់សេវាសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បញ្ជីសេវាសាធារណៈ និងតម្លៃសេវា ចុចមើល
2 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការផ្ដល់ព័ត៌មានសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បញ្ជីសេវាសាធារណៈ និងតម្លៃសេវា ចុចមើល
3 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៦៥ សហវ.ប្រក ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បញ្ជីសេវាសាធារណៈ និងតម្លៃសេវា ចុចមើល
sms onay film indir film indirme full program indir