អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
2 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
3 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
4 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
5 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
6 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
7 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
8 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
9 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
10 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
11 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
12 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
13 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
14 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
15 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
16 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
17 របាយការណ៍លេខ០០១ ដនស.របា ស្ដីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
18 របាយការណ៍លេខ០០១ ដនស.របា បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
19 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
20 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
21 របាយការណ៍លេខ០១៤ ដនស/អរប បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
22 របាយការណ៍លេខ០១៣ ដនស/អរប បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
prev1234next
sms onay film indir film indirme full program indir