អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែមាត្រា៥ និង មាត្រា២៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី
|

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែមាត្រា៥ និង មាត្រា២៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់បញ្ជូលពាក្យសុំសម្បទានដីសង្គមកិច្ច គម្រូប្លង់កិច្ចសន្យាសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងគម្រូទម្រង់ផ្សេងៗជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រកាសលេខ ២០០ ដនស/ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៣ ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យសដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់បញ្ជូលពាក្យសុំសម្បទានដីសង្គមកិច្ច គម្រូប្លង់កិច្ចសន្យាសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងគម្រូទម្រង់ផ្សេងៗជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រកាសលេខ ២០០ ដនស/ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៣ ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យសដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

End of content

End of content