ប្រកាស​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យនាយក​ដ្ឋាននីមួយៗ​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​បទប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សំណង់

ប្រកាស​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យនាយក​ដ្ឋាននីមួយៗ​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​បទប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សំណង់

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីកាបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើកោសល្យវិច័យអគាររបស់ឈ្មោះ ឯក សារុន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឈីវ សុធី ដែលបានបាក់រលំនៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីកាបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើកោសល្យវិច័យអគាររបស់ឈ្មោះ ឯក សារុន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឈីវ សុធី ដែលបានបាក់រលំនៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប

សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចលើសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ក្នុងយន្តការគណកម្មការសុរិយោដី
|

សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចលើសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ក្នុងយន្តការគណកម្មការសុរិយោដី

End of content

End of content