គោលបំណងរបស់យើងគឺរៀបចំផែនការប្រើប្រាសដី ដើម្បីបង្កើតរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ផ្អែក​លើធនធាន​ដែល​យើង​មាន​ឱ្យស្របតាម​ចរន្ត​​នៃ​ការរីក​ចម្រើន​របស់​ពិភព​លោក
|

គោលបំណងរបស់យើងគឺរៀបចំផែនការប្រើប្រាសដី ដើម្បីបង្កើតរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ផ្អែក​លើធនធាន​ដែល​យើង​មាន​ឱ្យស្របតាម​ចរន្ត​​នៃ​ការរីក​ចម្រើន​របស់​ពិភព​លោក

មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំចុះបញ្ជីអគារសហកម្មសិទ្ធិ និងពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅសេសសល់
|

មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំចុះបញ្ជីអគារសហកម្មសិទ្ធិ និងពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅសេសសល់

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ បានស្នើឱ្យមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ប្តេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទាំងអស់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស
|

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ បានស្នើឱ្យមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ប្តេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទាំងអស់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស

ទំនាក់ទំនង កម្ពុជា បារាំង ជាទំនាក់ទំនងប្រពៃណី ហើយវត្តមានក្រុនហ៊ុន Vinci នៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ ១៩៩៤ មក បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសលើវិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
|

ទំនាក់ទំនង កម្ពុជា បារាំង ជាទំនាក់ទំនងប្រពៃណី ហើយវត្តមានក្រុនហ៊ុន Vinci នៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ ១៩៩៤ មក បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសលើវិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៅកម្ពុជា

End of content

End of content