សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចលើសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ក្នុងយន្តការគណកម្មការសុរិយោដី
|

សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចលើសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ក្នុងយន្តការគណកម្មការសុរិយោដី

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការលើកកម្ពស់សោភណភាពនិងបរិស្ថាន ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការភាព និងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងការៀបចំប្រអប់សំបុត្រនៅតាមគម្រោងដីឡូត៍ គម្រោងសាងសង់ និងសំណង់
|

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការលើកកម្ពស់សោភណភាពនិងបរិស្ថាន ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការភាព និងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងការៀបចំប្រអប់សំបុត្រនៅតាមគម្រោងដីឡូត៍ គម្រោងសាងសង់ និងសំណង់

End of content

End of content