សារាចរណែស្ដីពីការផ្ដល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅតំបន់វាលទំនាបដែលលិចទឹកក្នុងរដូវវដំឡើងនៃដែនដីដែលទទួលរបបទឹកទន្លេមេគង្គ
|

សារាចរណែស្ដីពីការផ្ដល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅតំបន់វាលទំនាបដែលលិចទឹកក្នុងរដូវវដំឡើងនៃដែនដីដែលទទួលរបបទឹកទន្លេមេគង្គ

End of content

End of content