សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារតាមដានស្រង់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារតាមដានស្រង់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីចុះពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៃការសាងសង់ផ្ទះលើនានាឆ្នាំ២០១១ ក្នុងកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងគ្រួសារ

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីចុះពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៃការសាងសង់ផ្ទះលើនានាឆ្នាំ២០១១ ក្នុងកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងគ្រួសារ

End of content

End of content