សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតសមាសភាពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីចុះសិក្សាទីតាំងធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មកសាងផែនទី និងចំណាត់ថ្នាក់ដី សម្រាប់ធ្វើសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនៅតាមខេត្ត

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតសមាសភាពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីចុះសិក្សាទីតាំងធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មកសាងផែនទី និងចំណាត់ថ្នាក់ដី សម្រាប់ធ្វើសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនៅតាមខេត្ត

End of content

End of content