យុវជនសហ​ភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា ខេត្តកំពតត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតលើផ្នែកភាសា និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តនេះតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍
|

យុវជនសហ​ភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា ខេត្តកំពតត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតលើផ្នែកភាសា និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តនេះតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់លើកម្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ទិន្នន័យគន្លឹះ និងសេចក្តីព្រាងមាតិកានៃឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងតួនាទី និងភារកិច្ច (ToR) របស់ក្រុមទីប្រឹក្សាជាតិ ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច
|

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់លើកម្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ទិន្នន័យគន្លឹះ និងសេចក្តីព្រាងមាតិកានៃឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងតួនាទី និងភារកិច្ច (ToR) របស់ក្រុមទីប្រឹក្សាជាតិ ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើរបាយកាណ៍វឌ្ឍនភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២១-២០២៥ នៃគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ ឆ្នាំ២០១៧-២០៣០
|

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើរបាយកាណ៍វឌ្ឍនភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២១-២០២៥ នៃគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ ឆ្នាំ២០១៧-២០៣០

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបង្រួមបញ្ហាដីធ្លីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិអូរឧកញ៉ាហេង ភូមិអូរតាសេក ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ
|

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបង្រួមបញ្ហាដីធ្លីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិអូរឧកញ៉ាហេង ភូមិអូរតាសេក ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

End of content

End of content