កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តអភិរក្សរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តយោធភូមិភាគទី១
|

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តអភិរក្សរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តយោធភូមិភាគទី១

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីចំនួន ១៧ ករណី ក្នុងជំហានទី២ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប
|

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីចំនួន ១៧ ករណី ក្នុងជំហានទី២ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ក្រុមការងារជំរុញរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក នៃខេត្តកណ្តាល
| |

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ក្រុមការងារជំរុញរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក នៃខេត្តកណ្តាល

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើកទី២ លើគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាចំណាយសម្រាប់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥
|

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើកទី២ លើគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាចំណាយសម្រាប់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញឱ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់លើការបំភាន់បំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតនានា សម្រាប់ជំរុញដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍តំបន់រុនតាឯក និងពាក់ស្នែងក្នុងខេត្តសៀមរាបស្របតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
|

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញឱ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់លើការបំភាន់បំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតនានា សម្រាប់ជំរុញដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍តំបន់រុនតាឯក និងពាក់ស្នែងក្នុងខេត្តសៀមរាបស្របតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

End of content

End of content