ជំនួបជាមួយគណៈស្ថាបត្យករ និងគណៈវិស្វករកម្ពុជា គឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា ឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅដែលត្រូវអនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកការជួបជុំគ្នានាពេលនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា និងឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក
|

ជំនួបជាមួយគណៈស្ថាបត្យករ និងគណៈវិស្វករកម្ពុជា គឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា ឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅដែលត្រូវអនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកការជួបជុំគ្នានាពេលនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការពិភាក្សា និងឈ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងកំណត់ទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តរួមគ្នា សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្រេចគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក

ជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបានដឹងពីតម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាព សំដៅរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
|

ជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបានដឹងពីតម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាព សំដៅរួមគ្នាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

End of content

End of content