កម្ពុជាស្នើសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីទូទាំងប្រទេស និងការរៀបចំស្តង់ដារសំណង់នៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរ
|

កម្ពុជាស្នើសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីទូទាំងប្រទេស និងការរៀបចំស្តង់ដារសំណង់នៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម តំបន់២ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង)

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម តំបន់២ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង)

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម តំបន់១ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ)

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានីភ័យសង្គម តំបន់១ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ)

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចប់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ដីធ្លីនៅកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបទូទាំងប្រទេស ដើម្បីវាស់វែង និងចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ
|

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចប់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ដីធ្លីនៅកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបទូទាំងប្រទេស ដើម្បីវាស់វែង និងចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ

គណៈប្រតិភូក្រសួងរៀបចំដែនដី  នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់  ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពការងារ និងអាទិភាពគោលនយោបាយទាំង ១៥ចំណុចរបស់ក្រសួង  ក្នុង អាណត្តិទី៧ នៃរដ្ឋសភា ជូនគណៈកម្មការសាធារណការ  ដឹកជញ្ជូន  អាកាសចរស៊ីវិល  ប្រៃសណីយ៍  ទូរគមនាគមន៍  ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត  បច្ចេកវិទ្យា  នវានុវត្តន៍  រ៉ែ  ថាមពល  ពាណិជ្ជកម្ម  រៀបចំដែនដី  នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់នៃរដ្ឋសភា  

End of content

End of content