សារាចរណែស្ដីពីការផ្ដល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅតំបន់វាលទំនាបដែលលិចទឹកក្នុងរដូវវដំឡើងនៃដែនដីដែលទទួលរបបទឹកទន្លេមេគង្គ
|

សារាចរណែស្ដីពីការផ្ដល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅតំបន់វាលទំនាបដែលលិចទឹកក្នុងរដូវវដំឡើងនៃដែនដីដែលទទួលរបបទឹកទន្លេមេគង្គ

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែមាត្រា៥ និង មាត្រា២៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី
|

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែមាត្រា៥ និង មាត្រា២៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី

End of content

End of content