សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីបញ្ជូនឯកសារលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីរដ្ឋ ជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រកាសលេខ ៤២ ដនស.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្ដីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម ការធ្វើផែនទី និងការធ្វើចំណាត់ដីរដ្ឋ

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីបញ្ជូនឯកសារលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីរដ្ឋ ជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រកាសលេខ ៤២ ដនស.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្ដីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម ការធ្វើផែនទី និងការធ្វើចំណាត់ដីរដ្ឋ

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំនប់ទន្លេសាប ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប..

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំនប់ទន្លេសាប ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប..

End of content

End of content