រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចតែងតាំងសមាសភាពគណ:កម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច​និងសង្គមឌីជីថល