សារលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្ដីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៧ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សារលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្ដីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៧ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សារលិខិតអបអរសាទរឯកឧត្តម ស្រ៊ី ថាមរុង្គ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្ដីទុកចិត្តតែងតាំងជា ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៧ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សារលិខិតអបអរសាទរឯកឧត្តម ស្រ៊ី ថាមរុង្គ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្ដីទុកចិត្តតែងតាំងជា ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៧ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សារលិខិតអបអរសាទរឯកឧត្តម ប៉ែន វិបុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្ដីទុកចិត្តតែងតាំងជា ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៧ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សារលិខិតអបអរសាទរឯកឧត្តម ប៉ែន វិបុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្ដីទុកចិត្តតែងតាំងជា ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៧ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សារលិខិតជូនពរសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេងសំរិន ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សចម្រើនអាយុវឌ្ឍនមង្គលរបស់ សម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា គម្រប់៨៦ឆ្នាំឈានចូល៨៧ឆ្នាំ

សារលិខិតជូនពរសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេងសំរិន ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សចម្រើនអាយុវឌ្ឍនមង្គលរបស់ សម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា គម្រប់៨៦ឆ្នាំឈានចូល៨៧ឆ្នាំ

គម្រោងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរាជធានី នឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្នំពេញ មានមោទកភាពប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថា “យើងខ្ញុំជាអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ រាជធានីដ៏ស្រស់បំព្រងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”
|

គម្រោងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរាជធានី នឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្នំពេញ មានមោទកភាពប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថា “យើងខ្ញុំជាអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ រាជធានីដ៏ស្រស់បំព្រងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”

End of content

End of content