ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្តេជ្ញារួមគ្នាជាមួយសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានកម្ពុជា ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
|

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្តេជ្ញារួមគ្នាជាមួយសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានកម្ពុជា ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ២០២៣៖ កម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមដល់គ្រួសារគ្មានដី និងខ្វះដីនៅឃុំប្រស្នឹប
|

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ២០២៣៖ កម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមដល់គ្រួសារគ្មានដី និងខ្វះដីនៅឃុំប្រស្នឹប

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិផ្នែកហានីភ័យបរិស្ថានតំបន់៣ វិស្វករផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់២ ជំនួយការផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនួយការផ្នែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិផ្នែកហានីភ័យបរិស្ថានតំបន់៣ វិស្វករផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់២ ជំនួយការផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនួយការផ្នែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

End of content

End of content