អតិថិជនរបស់ បុរី វី អាយ ភី (VIP) នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញដីឡូត៍និង/ឬផ្ទះគ្រប់ចំនួន ១០០% អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ
|

អតិថិជនរបស់ បុរី វី អាយ ភី (VIP) នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបានបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញដីឡូត៍និង/ឬផ្ទះគ្រប់ចំនួន ១០០% អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ

គណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជួបជជែកពិភាក្សារៀបចំឱ្យទស្សនៈវិស័យ ដើម្បីបែងចែកដីសម្បទានសង្គមកិច្ចឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមុន
|

គណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជួបជជែកពិភាក្សារៀបចំឱ្យទស្សនៈវិស័យ ដើម្បីបែងចែកដីសម្បទានសង្គមកិច្ចឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមុន

គណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ អាជ្ញាធរទន្លេសាប អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ  បានឯកភាពគ្នាកំណត់យកតំបន់បឹងទន្លេសាបទាំងមូលដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
|

គណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ អាជ្ញាធរទន្លេសាប អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ  បានឯកភាពគ្នាកំណត់យកតំបន់បឹងទន្លេសាបទាំងមូលដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិ ងសំណង់ សង្ឃឹមថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នឹងរួមចំណែកជួយសម្រួលដល់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
|

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិ ងសំណង់ សង្ឃឹមថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នឹងរួមចំណែកជួយសម្រួលដល់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

End of content

End of content