កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទ រវាងក្រុមហ៊ុនចំនួន២   លើករណីសាងសង់មហាវិថីសម្តេចតេជោ (៦០ម៉ែត្រ) ទៅផ្លូវជាតិលេខ២ និងពីផ្លូវជាតិលេខ២តភ្ជាប់ទៅព្រលានអន្តរជាតិតេជោតាខ្មៅ

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទ រវាងក្រុមហ៊ុនចំនួន២   លើករណីសាងសង់មហាវិថីសម្តេចតេជោ (៦០ម៉ែត្រ) ទៅផ្លូវជាតិលេខ២ និងពីផ្លូវជាតិលេខ២តភ្ជាប់ទៅព្រលានអន្តរជាតិតេជោតាខ្មៅ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តអភិរក្សរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តយោធភូមិភាគទី១
|

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់ព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តអភិរក្សរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តយោធភូមិភាគទី១

End of content

End of content